Prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytování informací.

Preambule

 

Pěkně popořádku: Vaše osobní údaje chráníme a pracujeme s nimi ve shodě s platnými nařízeními o ochraně osobních údajů.

 

Chceme Vás informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme v případě, že odpovídáte na náš inzerát nebo se registrujete přes naše internetové stránky, případně Vás, s Vaším souhlasem, registrujeme v naší databázi. Dále Vás informujeme o tom proč tyto údaje shromažďujeme a koho můžete kontaktovat s případnými dotazy.

Koho se prohlášení o ochraně osobních údajů týká?

Toto prohlášení se týká osob (dále v textu zmiňovaných také jako „kandidát(i)“ které souhlasí s bezplatnou registrací v databázi společnosti Talentor Advanced Search, s.r.o., IČ 272 07 927, dále jen „Talentor“ v případech, kdy reagují na inzerovanou pracovní pozici, z vlastní iniciativy posílají životopis či žádost o zprostředkování zaměstnání, nebo byli společností Talentor osloveni na základě veřejně přístupných údajů a mají o registraci zájem.

Kdo jsme?

Jsme společnost Talentor Advanced Search, s.r.o., IČ 272 07 927, dále jen „Talentor“ se sídlem v Praze. Jsme součástí mezinárodní sítě Talentor International se sídlem v rakouské Vídni. Zabýváme se výběrem a vyhledáváním zaměstnanců.

 

Talentor International GmbH

Managing Director: Michael Sarsteiner

Address: Universitätsring 8/6, 1010 Wien (Vienna)

Telephone: +43 1 523 820-77

Email: office@talentor.com

We have partners in the following locations: https://talentor.com/locations

 

Přidružené společnosti

Skupina přidružených společností zahrnuje poskytovatele licence, spol.

Talentor International GmbH

Managing Director: Michael Sarsteiner

Address: Universitätsring 8/6, 1010 Wien (Vienna)

Telephone: +43 1 523 820-77

Email: office@talentor.com, jeho mateřskou společnost epunkt Internet Recruiting GmbH (sídlem: Harrachstraße 6, 4020 Linz), www.epunkt.com a na globální úrovni frančízové partnery, kteří mají přístup do společné databáze:

 

 

Svá práva v oblasti ochrany osobních údajů mohou kandidáti uplatňovat centrálně vůči poskytovateli licence, společnosti Talentor International GmbH  a komunikovat s jejím úředníkem pověřeným ochranou osobních údajů (Data Protection Officer). Všechny přidružené společnosti mají povinnost dbát na důvěrnost ve vztahu k osobním údajům a podřídit se platné legislativě.

Proč Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom Vám byli schopni poskytovat služby kariérního poradenství a zprostředkování pracovních příležitostí a zaměstnání. V naší databázi se můžete registrovat, aniž byste reagovali na konkrétní zveřejněnou nabídku zaměstnání, přičemž v okamžiku, kdy se v našem portfoliu pro Vás potenciálně vhodná pracovní nabídka objeví, Vás bude konzultant Talentoru kontaktovat, telefonicky nebo emailem, aby s Vámi diskutoval další kroky.

Bohužel není možné, abyste získali hned první pracovní pozici o kterou se budete naším prostřednictvím ucházet. V těchto případech Vás konzultant Talentoru může kontaktovat, pokud se v budoucnu objeví jiná vhodná pracovní nabídka.

Na jakém právním základě Vaše osobní data zpracováváme?

Vaše osobní data shromažďujeme a zpracováváme na bázi Vašeho souhlasu. Bez něho nejsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat. Zpracování se provádí také za účelem plnění našich právních závazků a v souvislosti s oprávněným zájmem v souvislosti s uplatněním a uplatňováním právních nároků nebo obhajování proti takovým nárokům.

Na Vaší straně neexistuje zákonná ani smluvní povinnost s námi Vaše osobní údaje sdílet. Zároveň však nejsme schopni přijmout Vaši žádost a spolupráci a/nebo zprostředkování, ani Vás informovat o vhodných pracovních nabídkách, pokud Vaše osobní data nebudeme mít k dispozici.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Během procesu výběrového řízení mohou být Vaše osobní údaje doplněny o informace sdělené v jeho průběhu konzultantům Talentoru:

Chceme zdůraznit, že si přejeme významně chránit údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu, rasového či etnického původu, politických či náboženských postojů a přesvědčení, příslušnosti k odborovým organizacím, případně sexuální orientaci. Žádáme Vás, abyste nám tyto druhy osobních údajů nesdělovali a to žádnou formou písemné, elektronické či běžné komunikace a to ani přímo ani jako součást dokumentů jako je životopis a podobně.

Dochází k profilování?

Náš proces neobsahuje žádné automatizační prvky, které by vedli k tomu, že by žádosti některých kandidátů byly automaticky zamítnuty, případně by jiní kandidáti byli automaticky doporučení našim klientům. Všechna rozhodnutí týkající se doporučení či nedoporučení konkrétní pracovní pozice konkrétnímu kandidátovi nebo konkrétního kandidáta konkrétnímu klientovi jsou odpovědností konzultantů Talentoru.

Profily kandidátů jsou v databázi indexovány proto, aby je bylo lze snáze vyhledat a efektivně tak doporučit vhodné pracovní pozice vhodným uchazečům. Indexace staví na údajích z dokumentace kandidátů týkajících se dosavadní pracovní dráhy, dovedností a kvalifikace. V okamžiku otevření nové pracovní pozice jsou tato data použita k porovnání profilu kandidáta s požadavky klienta.

K porovnání profilu kandidáta s požadavky kladenými na pracovní pozici využívají konzultanti Talentoru vyhledávací algoritmy. S jejich pomocí je možné identifikovat kandidáty, kteří ve svých materiálech používají synonyma shodující se s klíčovými termíny popisu pracovní pozice.

 

Kdo obdrží Vaše osobní údaje?

Zaměstnanci Talentoru

Pro naplnění účelu zpracování osobních údajů mají k těmto údajům přístup zaměstnanci společnosti Talentor a zaměstnanci společností, kteří jsou ve skupině přidružených společností (viz výše) přístup ke všem údajům uvedeným v části "Které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?".

 

Firemní zákazníci Talentoru

V průběhu výběrového řízení Vám nabízíme odpovídající pracovní pozice. Po rozhovoru v Talentoru nebo po tom, co jsme vás kontaktovali, předáme vaše údaje pro konkrétní pracovní místo jednotlivým klientům. Klientům není poskytován plný přístup k Vašim osobním údajům, ale jsou seznámeni pouze s takzvaným „Hodnocením kandidáta“ ve formě PDF dokumentu. Toto hodnocení se vztahuje k poptávané pracovní pozici a obsahuje Vaše hlavní údaje (osobní údaje, adresa a kontaktní informace), Vaše požadavky (např. požadovanou mzdu, výpovědní dobu apod.), hodnocení/posudek konzultanta Talentoru na základě osobního pohovoru a naše poznámky. Naši klienti jsou smluvně zavázáni dodržovat důvěrnost a utajení jim poskytovaných osobních údajů.

 

 

Poskytovatelé technických služeb

Naše aktivity jsou podporovány externími poskytovateli služeb (tzv. zpracovatelé požadavků). Příkladem takovýchto poskytovatelů budiž poskytovatelé hostingových služeb pro servery na nichž běží náš vnitropodnikový informační systém. Tito poskytovatelé služeb mohou mít v jednotlivých případech přístup k Vašim osobním údajům za účelem údržby systémů. Jsou smluvně zavázáni aplikovat opatření k zachování důvěrnosti osobních údajů a soulad s těmito předpisy je z naší strany pravidelně kontrolována.

 

Další příjemci

Může se stát, že budeme v ojedinělých případech právně zavázáni poskytnout Vaše osobní údaje příslušným úřadům či soudům v souvislosti s naplněním našich zákonných povinností či ochrany proti právním nárokům třetích stran.

 

Jaká jsou moje práva?

Garantuje Vaše právo na informování, vymazání, omezení, přenos a doplnění  informací. Některá z těchto práv Vám přiblížíme v detailu:

 

Právo na informace a doplnění

Máte právo být informováni o osobních údajích které o Vás zpracováváme. Nejsou-li již Vaše osobní údaje platné či kompletní, máte právo požadovat jejich úpravu, náhradu či doplnění.

 

Právo na vymazání či zrušení souhlasu se zpracováním

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat a uplatnit Vaše „právo být zapomenut“. V takovém případě máme povinnost smazat Vaše osobní údaje a informovat o Vaší žádosti všechny, jimž jsme Vaše osobní údaje poskytnuli. Vaše zrušení souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které probíhalo do okamžiku zrušení souhlasu.

Berte prosím na vědomí, že v určitých případech není možné zajistit smazání osobních údajů okamžitě, ale je jej možné vykonat až s odkladem v souvislosti s naplněním právních závazků, uplatněním našich práv nebo ochrany před právními nároky třetích stran.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu na Ochranu Osobních Údajů (ÚOOÚ), domníváte-li se, že došlo k poškození Vašich práv.

 

Po jakou dobu jsou moje osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje uchováváme do té doby, dokud nám neodeberete souhlas s jejich zpracováváním. Je však možné, že v případech, kdy nás k tomu zavazuje zákon (finanční legislativa, právo na rovné zacházení apod.) budeme muset některé údaje zpracovávat i poté co nám bude Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odňat.  V takových případech Vás vedle informace o vymazání osobních údajů budeme neprodleně informovat i o tom, které Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány a o zdůvodnění takového opatření.

Vyhrazujeme si právo z vlastní vůle vymazat profily kandidátů, pro něž jsme delší dobu nebyli schopni najít adekvátní pracovní nabídku.

Na koho se mohu obrátit?

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto prohlášení, nebo k uplatnění Vašich práv kontaktujte prosím našeho úředníka pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer):

 

Talentor International GmbHAustria/Vienna

Data Protection Officer: Alexander Dressler
Email:
dataprotection@talentor.com

 

Talentor Advanced Search, s.r.o. (Talentor Czech Republic)

Data Protection Manager: Anna Kučerová
Email:
dataprotection@talentor.cz